Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů   Mzdová a personální agenda odměny zastupitelů, odměny volebních komisí(listinná, elektronická) BOZP (listinně) LES (listinná) Evidence obyvatel včetně přihlašovacích lístků (listinná, elektronická) Evidence osob s hlášeným trvalým pobytem na OÚ (listinná, elektronická) Pamětní kniha, kniha vítání občánků (listinná, elektronická) Volební agenda (listinná) Kronika (listinná) Poplatky - psi, odpady, (listinná) Smlouvy - kupní, prodejní, nájemní, darovací aj.(listinná i elektronická) Evidence nájmů hrobového místa (listinná) Běžná e-mailová komunikace, datová schránka (elektronicky) Evidence došlé pošty: Podací deník/spisová služba (listinná/elektronická) Krizová hlášení (elektronická, listinná) Přidělení čísla popisného a stavební řízení (listinná) Archivace stavební dokumentace (listinná) Správní řízení - kácení dřevin aj. (listinná, elektronicky) Žádosti podle 106/1999 Sb., a odpovědi (listinná, elektronicky) Czech Point (listinná) Informace poskytované jiným na vlastní obyvatele (soudy, policie) (listinná, elektronicky) Úřední deska (fyzická, elektronická) Zápisy a usnesení ze zastupitelstva, rady a výborů (listinně i elektronicky) Knihovna: Seznam čtenářů (listinná) Významná jubilea (listinně) Exekuce (listinná) Účetnictví (listinná, elektronicky) Probační služba, VPP (listinná, elektronicky) JSDH
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Zpracovatel Správce Správce Správce
Účel zpracování Vedení mzdové a personální agendy Bezpečnost na pracovišti Evidence a hospodaření na lesních pozemcích Vedení evidence obyvatel Evidence osob s hlášeným trvalým pobytem na OÚ Vedení pamětní knihy Vedení volebních seznamů Vedení kroniky Výběr poplatků Uzavírání smluv Správa hrobových míst Vedení e-mailové komunikace Vedení pošty Informování občanů Evidence domů Evidence stavebních prací Správní rozhodnutí Právo na informace Vyřízení žádostí Czech Point Informace jiným správním orgánům Vyvěšování na úřední desce Vedení agendy zastupitelstva, rady a výborů Vedení seznamu čtenářů Ocenění jubileí, vyhlášení rozhlasem Informační povinnost Vedení účetnictví Probační služba, VPP Evidence členů jednotky sboru dobrovolných hasičů
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
zaměstnanci obce, zastupitelé, dohodáři , členové volebních komisí zaměstnanci obci dotčení majitelé pozemků obyvatelé s trvalým bydlištěm obyvatelé s trvalým bydlištěm Narozené děti Voliči v obci, voliči na hlasovací průkaz Občané obce Občané a majitelé nemovitostí Občané a jiní Nájemcí hrobových míst Korespondenti Korespondenti občané Občané obce Občané Občané Žadatelé Žadatelé Současní a bývalí občané Občané a jiné fyzické osoby Občané a jiné fyzické osoby Čtenáři knihovny Jubilanti obce, osoby týkající se události v obci Občané obce nebo majitelé nemovitostí Plátci a příjemci Pracovníci  členové zásahové jednotky
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, zdravotní pojišťovny, platové výměry, dohody a pracovní smlouvy, kontaktní, zdravotní způsobilost, výše odměny pro zastupitele, prohlášení poplatníka, čísla účtů, srážky ze mzdy, osvědčení o praxi, mzdové listy, evidenční listy důchodového pojištění jmenné, datum narození, podpisy jmenné, datum narození, kontaktní, podpisy Jmenné, datum narození, místo narození, rodné číslo, trvalé bydliště, doručovací adresa, předchozí pobyt, číslo OP, omezení způsobilosti, údaje o opatrovníkovi, oprávněná osoba, podpis jmenné, adresnné, rodné číslo, datum narození, místo narození, stav, rodiče, způsobilost Jmenné, datum narození, podpisy rodičů Jmenné, adresnné, datum narození Jmenné Jmenné, adresnní Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy Jmenné, adresné, datum narození, číslo hrobu, podpisy Jemnné, kontaktní, adresní Jmenné, adresnní, kontaktní, podpis Jmenné, kontaktní Jmenné, adresné, č. popisné, kontaktní, č. parcely Jména, adresnné, rozhodnutí, LV, kontakty Jmenné, adresné, kontaktní, věc, rozhodnutí, datumy narození Jmené, adresnné, kontakty, datum narození Jménné, adresné,rodné číslo, číslo dokladu, podpis Jmenné, adresnné, datum narození Jména, adresy, datum narození, parcela Jména, adresy, datum narození, parcela Jmenné, adresní Jmenné, stáří, datum úmrtí, datum pohřbu Jmenné, adresné, datum narození, exekuce na co, dražební částka, identifikace nemovitosti Jmenné, adresní Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy, zdrvotní prohlídky
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Určení zaměsntnaci, ČSSZ, ÚP, zdravotní pojiš´tovny,  Určení zaměstnanci, Státní úřad inspekce práce Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, katastr nemovitostí Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, dotazovaný orgán Určení zaměstnanci, veřejnost Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, úřad práce Určení zaměstnaci
Doba uchování osobních údajů 50 let - personální a mzdové listy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, 5 let - DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby 5 let (není stanoveno předpisem) 10 let 50 let ?? 10 let (poté archiv) 5 let (seznamy), 10 let zápisy o výsledku hlasování 10 let (poté archiv) 5 let  5 let (po ukončení platnosti), 10 let (po ukončení platnosti při nabývání, prodeji, pronájmu obecního majetku) 5 let 5 let 5 let do trvání souhlasu 5 let po dobu trvání oprávněného zájmu obce 5 let 5 let (poté probrat co jde do archivu, co jde ke skartaci) 15 let 5 let 1 rok 10 let 5 let? 1 rok  1 rok? (jako dokumenty na úřední desku) 10 let 5 let, 10 let 10 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c c e c e c b c c c e c c c e c c c c e e c c e c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   262/2006 Sb., - Zákoník práce, 262/2006 Sb., - Zákoník práce, 289/1995 Sb., Lesní zákon, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích 133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel, 133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 130/2000 Sb., 491/2001 Sb., 247/1995 Sb., Zákon o volbách 132/2006 Sb. - Zákon o kronikách obcí 565/1990 Sb., - Zákon o místních poplatcích, Není třeba vyplnit buňku. 256/2001 Sb., - Zákon o pohřebnictví, 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě 127/2005 Sb. o el. komunikacích 240/2000 Sb. Krizový zákon 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě 500/2004 Sb. - Správní řád  106/1999 Sb., - Zákon o svobodném přístupu k informacím, 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 257/2001 Sb., - Knihovní zákon, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 120/2001 Sb. exekuční řád 563/1991 Sb. o účetnictví 435/2004 Sb. o zaměstnanosti 133/1985 Sb., o požární ochraně,
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný smluvní zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE